Regulamin

Warunki Rezerwacji i Najmu Apartamentów Bizapartments. 

1. Postanowienia wstępne

a. Niniejszy regulamin rezerwacji i najmu apartamentów opisuje zasady na których następuje rezerwacja i wynajem apartamentów Bizapartments z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 14
b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki regulaminu. 

 

2. Rezerwacja

a. Rezerwacje można dokonać wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie www.bizapartments.pl, wysyłając e-mail, bądź telefonicznie.

b. Rezerwacje przez fromularz ze strony www.bizapartments.pl
Taka forma rezerwacji jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce rezerwacja. Po sprawdzeniu dostępności apartamentu Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-maila lub telefonicznie o możliwości rezerwacji. Pozytywna odpowiedź klienta na przesłaną wiadomość spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych i tym samym zaakceptowany zostanie przez Klienta niniejszy regulamin. 

c. Rezerwacja e-mail
Taka forma rezerwacji jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce rezerwacja. Po sprawdzeniu dostępności apartamentu Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-maila lub telefonicznie o możliwości rezerwacji. Pozytywna odpowiedź klienta na przesłaną wiadomość spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych i tym samym zaakceptowany zostanie przez Klienta niniejszy regulamin. 

d. Rezerwacja telefoniczna
Rezerwacje można dokonać dzwoniąc do biura Bizapartments. Po weryfikacji dostępności apartamentu Klient otrzyma propozycje wynajmu opartamentu. Potwierdzenie rezerwacji Klient otrzyma droga elektroniczna w postaci e-maila, sms lub słownie. Przesłana wiadomość lub przekazana informacja spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych i tym samym zaakceptowany zostanie przez Klienta niniejszy regulamin. 

e. W potwierdzeniu rezerwacji Klient zostanie poinformowany o okresie najmu, kwocie należności za pobyt, kwocie zaliczki, terminie płatności zaliczki, numerze konta bankowego, na który należy dokonywać. W okresie o dużym obłożeniu apartamentów może otrzmać wiadomośc email opisującą specjalne warunki zmiany i anulowania rezerwacji. Nie przesłanie specjalnych warunków zmiany i anulowania rezerwacji będzie skutkować zaakceptowaniem sie do zasad regulaminu pk. 3.

 

3. Zmiana i anulowanie rezerwacji

a. Zmiana rezerwacji ze strony Klienta w zakresie terminu i miejsca pobytu może nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu rozpoczęcia pobytu wynikającym z umowy najmu, pod warunkiem dysponowania wolnymi terminami i apartamentami. 

b. Bizapartments zastrzega sobie prawo do obciążenia gości należnością za cały pobyt, jeżeli nie poinformują o anulowaniu rezerwacji na zasadach określonych w pkt jak wyżej lub na specjalnych zasadach określonych w przesłanej wiadomości email.
c. Anulowanie rezerwacji może nastąpić najpóźniej na 48 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu rozpoczęcia pobytu wynikającym z umowy najmu.

d. Anulowanie rezerwacji ze zwrotem wpłaconej zaliczki (bądź całej kwoty) jest możliwe nie później niż na 48 godzin przed ustaloną datą zakwaterowania lub zgodnie ze specjalnymi warunkami anulowania i zmian rezerwacji przesłanymi do klienta drogą elektroniczną.
e. Bizapartments zastrzega sobie wysłanie specjalnych zasad anulowania i zmiany rezerwacji drogą elektroniczną lub poinformować klienta telefonicznie. Wysłanie pecjalnych zasad zmiany i anulowania rezerwacji skutkuje, że podpunkty 3a, 3b, 3c, 3d mogą stać się nieskuteczne.

 

4. Płatność

a. gotówką przy odbiorze kluczy

b. przelewem na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu rezerwacji najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu rozpoczęcia pobytu wynikającym z umowy najmu. Jeśli płatność nie zostanie uznana na rachunku bankowym, klient zostanie poproszony o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną. 

c. W przypadku pobytów długoterminowych, rezerwacji z wyprzedzeniem 10-dniowym, bądź rezerwacji więcej niż jednego apartamentu, wynajmujący pobiera zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwacji. Zaliczkę należy wpłacić w terminie do 7 dni od momentu dokonania rezerwacji. 

d. Jeżeli istnieje potrzeba wystawienia faktury, należy poinformować o tym przy dokonywaniu rezerwacji w innym przypadku zostanie wystawiony rachunek.

 

5. Warunki najmu

a. Doba hotelowa w naszych apartamentach rozpoczyna się o godzinie 16, a kończy o godzinie 11 dnia następnego. 

b. O ewentualnej zmianie czasu pobytu Klient winien poinformować Bizapartments. 

c. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez pisemnej zgody Bizapartments. 

d. Klient zobowiązuje się do poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej w godzinach od 22 do 6 i nieorganizowania w tym czasie głośnych, spotkań lub imprez w apartamencie. 

e. Za zorganizowanie uciążliwej imprezy przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 700 PLN.

f. Za zgubienie lub przetrzymanie kluczy do Apartamentu przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 150 PLN.

 

6. Zakwaterowanie i wykwaterowanie 

a. Przekazanie kluczy do apartamentu  odbywa się w ustalonym miejscu przez osobe upoważnioną przez Bizpartments

b. Warunkiem zakwaterowania jest uregulowanie należności za okres najmu oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu celem prawidłowego wypełnienia kart meldunkowej.

c. Klienci będący pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających nie zostaną wpuszczeni do apartamentu, zaliczka lub opłacona nie zostanie zwrócona. 

 

7. Zasady korzystania z apartamentu

a. W apartamencie może przebywać maksymalnie tyle osób, ile zostało zgłoszonych podczas rezerwacji. Przebywanie w apartamencie większej liczby osób musi być niezwłocznie zgłoszone Bizapartments. Za każdą dodatkową osobę należy się dodatkowa opłata zgodna z obowiązującym Cennikiem. 

b. W apartamentach obowiązuje zakaz przetrzymywania zwierząt oraz bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz innych substancji dymnych.

c. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. 

d. Najemca obowiązany jest powiadomić osobę upoważnioną przez Wynajmującego o wystąpieniu wszelkiego rodzaju uszkodzeniach lokalu, zniszczeniach bądź brakach przedmiotów wyposażenia niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

 

8. Odpowiedzialność za szkody 

a. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Bizapartments o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia wszelkich szkód. 

b. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty za pełny okres wynajmu liczony do daty przywrócenia apartamentu do stanu pierwotnego, zgodnie z cennikem zamieszczonym na stronie bizapartments.pl

c. Bizapartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Apartamencie. 

 

9. Zamiana apartamentu lub odstąpienie od umowy. 

a. W wyjątkowych sytuacjach Bizapartments zastrzega sobie prawo do zamiany apartamentu na taki sam lub o wyższym standardzie, za tę samą lub niższą cenę. 

b. W przypadku wystąpienia okoliczności mających charakter siły wyższej Bizapartments może odstąpić od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, w których Bizapartments ze względów za które nie ponosi odpowiedzialności, nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Klientowi lub jego majątkowi. 

c. W przypadku odstąpienia od umowy najmu w takich przypadkach, dotychczas wpłacone przez Klienta kwoty zostaną niezwłocznie zwrócone, przy czym Bizapartments będzie uprawnione do potrącenia kwoty należnej za dotychczas wykorzystany apartament zgodnie z zaakceptowanym cennikiem.

 

10. Dane osobowe 

Dane osobowe Klienta wymienione w formularzu rezerwacyjnym i karcie meldunkowej przetwarzane są przez Bizapartments w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy najmu apartamentu oraz następnych umów najmu zawartych z Bizapartments zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

Dokonując rezerwacji Klient jest informowany o uprawnieniach wynikających z ustawy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Szybka rezerwacja

Doceń nas i polub nas

O nas

BizApartments jest firmą oferującą bezpośredni wynajem apartamentów na długie i krótkie terminy. Oferujemy noclegi w dzielnicy Warszawa Praga Południe. Apartamenty Warszawa wynajem to nasza specjalność.

Metody płatności

Karta kredytowa

Przelew bankowy

Gotówka